"RIO SAVA EXPLORATION" d.o.o., Beograd - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora "Jadar"

"RIO SAVA EXPLORATION" d.o.o., Beograd - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora "Jadar"

Na osnovu čl. 14. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta "RIO SAVA EXPLORATION" d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora "Jadar", postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganja jalovine nastale pri rudarskim aktivnostima, na katastarskim parcelama u okviru katastarskih opština Gornje Nedeljice, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Slatina, Stupnica i Šurice (teritorije grada Loznice i opštine Krupanj), u  obuhvatu podzona 1A i 1B – zona rudarskih aktivnosti prema Prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita u ležištu „Jadar“ („Sl.Glasnik RS“, broj 26/2020). Koordinate prelomnih tačaka eksploatacionog polja „Jadar“ su sledeće:

 

                                                           X                                                                                    Y

                                              1.    7 369 701                                                                      4 932 812

                                              2.    7 370 663                                                                      4 931 969

                                              3.    7 371 083                                                                      4 932 172

                                              4.    7 371 427                                                                      4 932 281

                                              5.    7 371 719                                                                      4 932 321

                                              6.    7 372 305                                                                      4 932 360

                                              7.    7 372 999                                                                      4 932 112

                                              8.    7 373 542                                                                      4 931 425

                                              9.    7 373 508                                                                      4 930 483

                                            10.    7 372 691                                                                      4 929 643

                                            11.    7 371 181                                                                      4 929 745

                                            12.    7 370 450                                                                      4 930 369

                                            13.    7 370 123                                                                      4 930 508

                                            14.    7 369 722                                                                      4 930 688

                                            15.    7 369 572                                                                      4 931 128

                                            16.    7 369 590                                                                      4 931 270

                                            17.    7 369 699                                                                      4 931 301

                                            18.    7 369 774                                                                      4 931 383

                                            19.    7 369 784                                                                      4 931 643

                                            20.    7 369 688                                                                      4 931 971

                                            21.    7 369 884                                                                      4 932 140

                                            22.    7 369 845                                                                      4 932 254

                                            23.    7 369 580                                                                      4 932 660

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na veb-sajtu Ministarstva.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi, putem ovog organa, u roku od 15. dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.