Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta SANU, na teritoriji opštine Stari grad

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta SANU, na teritoriji opštine Stari grad

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta SANU na KP br. 1866 KO Stari grad, na teritoriji opštine Stari grad, zaveden pod br. 011-00-00101/2023-03 od 25.01.2023. godine

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.