Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje puta Novi Beograd-Surčin kao nastavak autoputa E-763 Beograd-Požega i rekonstrukcije kružnog toka (Vinogradska ulica)

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje puta Novi Beograd-Surčin kao nastavak autoputa E-763 Beograd-Požega i rekonstrukcije kružnog toka (Vinogradska ulica)

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje puta Novi Beograd-Surčin kao nastavak autoputa E-763 Beograd-Požega i rekonstrukcije kružnog toka (Vinogradska ulica), I faza, na poddeonici III od  km 5+575,00 do km 7+895,74, zaveden pod brojem 353-02-04392/2022-03 od 01.12.2022. godine.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.