Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat proširenja platforme C i rulne staze F sa pripadajućim servisnim putem na aerodromu "Nikola Tesla"

Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat proširenja platforme C i rulne staze F sa pripadajućim servisnim putem na aerodromu "Nikola Tesla"

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat proširenja platforme C i rulne staze F sa pripadajućim servisnim putem na aerodromu „Nikola Tesla“ na KP br. 5251, 5252, 5255, 5265 i 3733 KO Surčin,  zaveden pod brojem 353-02-00375/2021-03 od 10.02.2021. godine.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.