Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, grad Kragujevac

Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, grad Kragujevac

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje br. 353-02-02562/2022-03od 14.12.2022. godine,  kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, grad Kragujevac, koji čine četiri autoklava, od toga tri marke Getinge HS 6610 EC-1 ser. br 2508394-130-03 (2008. god.), ser. br 2508394-130-04 (2008. god.), ser. br 2508394-130-03 (2007. god.) i Belimed ser. br 02-04-27737-040B (2010.god.), maksimalnog kapaciteta 250 kg dnevno, i dve drobilice Mercador GmbH.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.