Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije TS 400/220 kV Obrenovac

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije TS 400/220 kV Obrenovac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije TS 400/220 kV Obrenovac – opremanje DV polja 400 kV br. C14 i C15, na k.p. broj 1459 KO Urovci, GO Obrenovac, Grad Beograd.

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.