Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije, sanacija i adaptacija objekata PKIC Kompleksa Vojno tehničkog zavoda u Kragujevcu

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije, sanacija i adaptacija objekata PKIC Kompleksa Vojno tehničkog zavoda u Kragujevcu

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije, sanacija i adaptacija objekata PKIC Kompleksa Vojno tehničkog zavoda u Kragujevcu, objekta br. 8, (planirana namena objekta je poslovanje kancelarijskog tipa), na kp. br. 7405/140 KO Kragujevac 1, Grad Kragujevac, koje je zavedeno pod brojem 353-02-1729/2022-03.

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.