Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja faze 8 „Airport city“ Beograd – poslovni kompleks 2000

Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja faze 8 „Airport city“ Beograd – poslovni kompleks 2000

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta - izgradnja faze 8 „Airport city“ Beograd – poslovni kompleks 2000, nadzemni deo objekta 2400 faze 8, sa opremom tehničkih prostorija i parkiranjem u podzemnoj garaži, Blok 65, na kat.parceli br. 6805/2 KO Novi Beograd, na teritoriji opštine Novi Beograd, na području grada Beograda zaveden pod brojem 353-02-01173/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.