Projekta  izgradnja i rekonstrukcija interne saobraćajne infrastrukture i pratećih hidrotehničkih, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija, izgradnja objekata za naplatu parkinga, garderobno – sanitarnog bloka, izgradnja TS Aerodrom 2

Projekta  izgradnja i rekonstrukcija interne saobraćajne infrastrukture i pratećih hidrotehničkih, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija, izgradnja objekata za naplatu parkinga, garderobno – sanitarnog bloka, izgradnja TS Aerodrom 2

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta  izgradnja i rekonstrukcija interne saobraćajne infrastrukture i pratećih hidrotehničkih, elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija, izgradnja objekata za naplatu parkinga, garderobno – sanitarnog bloka, izgradnja TS Aerodrom 2 10kV/0,4 kV, 1x630kVA, na kat. parcelama br. 547/11, 547/13, 547/18, 547/19, 547/20, 547/21, 547/22, 547/23, 547/24 i 2251/4 KO Medoševac, opština Crveni Krst i kat. parcelama br. 2919/82, 2919/83 i 41/22 KO Crveni Krst, opština Crveni Krst, grad Niš zaveden pod brojem 353-02-02176/2022-03 od 16.06.2022. godine.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.