„EKO GROCKA“ D.O.O., Grocka - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

„EKO GROCKA“ D.O.O., Grocka - Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilno postrojenje za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije,  zaveden pod brojem 353-02-04476/2022-03, nosioca projekta: „EKO GROCKA“ D.O.O., Grocka.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.