Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera „MORAVACEM“ d.o.o. iz Popovca

Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera „MORAVACEM“ d.o.o. iz Popovca

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

                                               
OBAVEŠTENjE
o prijemu zahteva za reviziju
integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera „MORAVACEM“ d.o.o. Popovac, broj zahteva: 353-01-00013/2019-03, od 19.10.2020.godine, za rad postrojenja i obavljanja aktivnosti proizvodnje cementa, na lokaciji k.p.br. 2226, 2539/2, 280/2, 2530/11, 260/4, 260/5, 259/1, 269/5, 279, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 274/2, 275/2, 274/3, i 265/1, KO Popovac i 4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4598/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 4499, 4523, 4602/2, 4602/3, sve KO Buljane, opština Paraćin.

Uvid u podneti zahtev za reviziju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev za reviziju integrisane dopzvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.