Nacrt integrisane dozvole za postrojenje CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za postrojenje CRH (Srbija) d.o.o. Popovac, broj zahteva: 353-01-00013/2019-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Popovcu, Paraćin, na k.p.br. 2226 KO Popovac i 4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4598/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 4499, 4523, 4602/2, 4602/3 KO Buljane. Uvid u izrađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti na sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađeni nacrt integrisane dozvole, ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.