Nacrt integrisane dozvole za operatera IGM „OPEKA“ d.o.o. Smederevska Palanka

Nacrt integrisane dozvole za operatera IGM „OPEKA“ d.o.o. Smederevska Palanka

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za operatera IGM „OPEKA“ d.o.o. Smederevska Palanka, broj zahteva: 353-01-02037/2010-02, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje opekarskih proizvoda, na lokaciji u Smederevskoj Palanci, ul. Neznanog junaka bb, 11420 Smederevska Palanka, na katastarskim parcelama  1135, 1310/1, 1310/2, 1311, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 1140/1 i 1140/2 K.O. Grad Palanka 1, na teritoriji SO Smederevska Palanka. Uvid u izrađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađeni nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.