Nacrt integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

Nacrt integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

                                   OBAVEŠTENjE                              o urađenom nacrtu integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ izradio nacrt integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o., broj 353-01-00577/2018-03, u Jagodini, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje samolepljivih traka i pratećih sadržaja na polipropilenskim i papirnim osnovama na lokaciji katastarskih parcela br.: 2413/75, 2413/76 i 2413/77, sve  KO Kočino Selo, opština Jagodina. Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.