Izrađen nacrt integrisane dozvole - "ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA"d.o.o. Šabac

Izrađen nacrt integrisane dozvole - "ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA"d.o.o. Šabac

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se zainteresovana javnost da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za operatera „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“d.o.o. Šabac, broj zahteva: 353-01-353-01-02096/2022-03 za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje mineralnih đubriva raznih formulacija, na lokaciji kat, na katastarskim parcelama br. 6915/39, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/68, 6915/41, 6915/69, 6915/104, 6915/29, 6915/26, 6915/40, 6915/47, 6915/51, 6915/64, 6915/73 i 6915/120 sve K.O. Šabac.

Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti na sajtu ministarstva ili u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.