Rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera „Messer Tehnogas“ A.D. Beograd

Rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera „Messer Tehnogas“ A.D. Beograd

Na osnovu člana 20., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENjE
o donetom rešenju o reviziji integrisane dozvole

 

Obaveštavamo vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine doneto rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera  „Messer Tehnogas“ A.D. Beograd, pod brojem: 353-01-0003/2/2012-05, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje i prometa tehničkih i medicinskih gasova i prateće opreme, na lokaciji k.p.br. 158/2, 159/1, 160/1, KO Stara Rakovica.

Uvid u doneto rešenje o reviziji integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.