Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM ,,MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM ,,MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:


OBAVEŠTENjE
o Rešenju o izdavanju integrisane dozvole

Obaveštavamo vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine doneto Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM ,,MLADOST“ d.o.o. Leskovac, Ogranak Stalać, pod brojem: 353-01-01766/2020-03, za rad postrojenja za proizvodnju građevinskih proizvoda od pečene gline, na lokaciji k.p.br. 1352/2 i 1352/1 KO Stalać, Opština Ćićevac.
        Uvid u izrađeno rešenje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.