Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE o rešenju o izdavanju integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac, Ogranak Mala Plana, Mala Plana bb, 19323 Mala Plana, pod brojem: 353-01-00332/2019-03, za rad postrojenja za proizvodnju građevinskih proizvoda od pečene gline, na lokaciji k.p. br. 1387, 1388, 1389/2, 1396, 1397, 1398, 1404/2, 1405/2, 1406/2, 1413, 1414/2, 1416/2, 1417/2, 1418/2, 1419/2, 1420/2, 1421/2, 1422/2, 1423/2, 1424/2, 1425/2, 1426/2, 1428/2, 1429/2, 1431/2, 1432/2, 1443/2, 1880, 1882, 1884, 1885, 1888, 1892, 1895, 1896, 1897, 1898, 1901, 1916/1, 1916/2, 1923, 1917/5 KO KO Potočić, opština Prokuplje. Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.