Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera APATINSKA PIVARA DOO APATIN

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera APATINSKA PIVARA DOO APATIN

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće: 

OBAVEŠTENjE o Rešenju o izdavanju integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ izdao Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera APATINSKA PIVARA DOO APATIN, Trg oslobođenja br. 5, Apatin, broj 353-01-00322/2011-02, za rad celokupnog postrojenja proizvodnje piva, na lokaciji katastarskih parcela br. 2304, 7803/3, 660/1, sve KO Apatin. 

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na internet strani ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.