Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:    

OBAVEŠTENjE o Rešenju o izdavanju integrisane dozvole

    Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ izdao Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o., broj 353-01-00577/2018-03, u Jagodini, Kočino selo br. 284, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje samolepljivih traka i pratećih sadržaja na polipropilenskim i papirnim osnovama, na lokaciji katastarskih parcela br.: 2413/75, 2413/76 i 2413/77, sve KO Kočino Selo, Jagodina. Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.