Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „CARLSBERG SRBIJA” d.o.o. Čelarevo

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „CARLSBERG SRBIJA” d.o.o. Čelarevo

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

OBAVEŠTENjE o Rešenju o izdavanju integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ izdao Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „CARLSBERG SRBIJA” d.o.o. Čelarevo, ul. Proleterska 17, Čelarevo, broj 353-01-00489/2019-03,  za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje piva na lokaciji katastarskih parcela br. 209/1, 209/20, 209/21, 2790/7 i 485 KO Čelarevo, opština Bačka Palanka. 

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na internet strani ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.