Izdavanje izmene i dopune dozvole za upravljanje otpadom

Uz zahtev za izdavanje izmene i/ili dopune dozvole za upravljanje otpadom, podnosilac zahteva dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na predmetne izmene i/ili dopune u dozvoli, kao i dokaze o uplati odgovarajućih administrativnih taksi za izdavanje izmene i/ili dopune predmetne dozvole, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama (kopija naloga za prenos ili izvod/potvrda overena od banke) na žiro račun Budžeta Republike Srbije broj: 840-742221843-57, model: 97, poziv na broj: 50-016), u iznosu od:

- 380,00 dinara za podnošenje zahteva za izdavanje izmene i/ili dopune dozvole  (tarifni broj 1);

- 7.750,00 dinara za donošnje rešenja o izdavanju izmene i/ili dopune dozvole
(tarifni broj 197).