Informacije od javnog značaja

Javnost rada Ministarstva ostvaruje se u skladu sa čl. 76-83. Zakona o državnoj upravi. Rad Ministarstva je javan. Sve informacije kojima Ministarstvo raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom, Ministarstvo će saopštiti tražiocu informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osim kada su se, prema ovom zakonu, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/18), Zakonu o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), Zakonu o zaštiti poslovne tajne („Službeni glasnik RS”, broj 53/21) i dr. stekli uslovi za isključenje ili ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Lica ovlašćena za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja:

Pomoćnici ministra:

Dejan Furjanović - iz delokruga Sektora za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini;

Tatjana Kaluđerović - iz delokruga Sektora za upravljanje otpadom i otpadnim vodama;

Aleksandra Imširagić Đurić - iz delokruga Sektora za upravljanje životnom sredinom;

Dušan Čarkić - delokrug rada Sektor za međunarodnu saradnju, projekte i klimatske promene

Ivana Jokić - iz delokruga rada Sekretarijata ministarstva

Vanja Mandić iz delokruga Sektora za finansijsko upravljanje i kontrolu;

i

Jasmina Jović - iz delokruga Sektora za zaštitu prirode, vazduha i ozonskog omotača;

E-mail: ijz@eko.gov.rs

Podaci o ovlašćenim službenim licima za vođenje i odlučivanje u upravnom postupku, za 2023. godinu.


Obrasci i formulari:

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Word PDF

Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije

Word PDF

Za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Žalba)

Word PDF