ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MZŽS REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ZAŠTITE I OČUVANjA VODA KAO PRIRODNIH RESURSA NA REKAMA U SRBIJI U 2023. GODINI

Na osnovu člana 906 Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, - odluka us, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon) člana 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/1 8) člana 23. stav 2. i člana 24. stav Z. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - dr. zakon) na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs) Ministarstvo zaštite životne sredine, državni sekretar Aleksandar Dujanović, po rešenju o ovlašćenju broj 021-01-36/2209 od 10. novembra 2022. godine, donosi

ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE

PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ZAŠTITE I OČUVANjA VODA KAO PRIRODNIH RESURSA NA REKAMA U SRBIJI U 2023. GODINI

I

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 7. juna 2023. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava u očuvanju kvaliteta voda kao prirodnih resursa, otklanjanju posledica od zagađenja i primeni preventivnih mera propisanim zakonom o zaštiti životne sredine kroz saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.

Na Javni konkurs pristiglo je ukupno 5 prijava.

Kompletnu Odluku možete preuzeti ovde.