ODLUKA O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE PROJEKATA ZA FIN. IZ SREDSTAVA MZŽS REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 90b Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon) člana 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 25/18) člana 23. stav 2. i člana 24. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - dr. zakon) na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs) Ministarstvo zaštite životne sredine, državni sekretar Aleksandar Dujanović, po rešenju o ovlašćenju broj 021-01-36/22-09 od 10. novembra 2022. godine, donosi   

ODLUKU O UTVRĐIVANjU KONAČNE RANG LISTE

PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2023. GODINI

I

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 8. februara 2023. godine raspisalo Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci u životnu sredinu, iz kotlarnica za grejanje u okviru objekata koji su u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, s ciljem unapređenja kvaliteta vazduha, preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja i zaštite i unapređivanja životne sredine.

Na Javni konkurs pristiglo je ukupno 55 prijava.

Kompletnu Odluku možete preuzeti ovde.