ODLUKA O PRODUŽENjU ROKA JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2023. GODINI

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - dr. zakon), a u vezi sa članom 90b  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon) i Javnim konkursom za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini objavljenim 18. aprila 2023. godine, državni sekretar Aleksandar Dujanović, po rešenju o ovlašćenju broj 021-01-36/22-09 od 10. novembra 2022. godine, donosi        

ODLUKU O PRODUŽENjU ROKA

 JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PREVENCIJE NELEGALNOG ODLAGANjA OTPADA I UKLANjANjE U 2023. GODINI

Produžava se rok za prijavu po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2023. godini do 8. maja 2023. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 18. aprila objavilo Javni konkurs na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.

Zbog velikog broja zainteresovanih jedinica lokalne samouprave, kao i predstojećih praznika i neradnih dana, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Kompletnu Odluku možete preuzeti ovde.