JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, 79/2005, 81/2005 - ispr, 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/2019 i 67/21), Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj. 112-5050/2022 od 29.juna  2022.god., Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj. 112-4100/2022 od 30.maja 2022.god.  i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-10928/2021 od 30. novembra   2021. godine , Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH

RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

            I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

 

            Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

 

            II Radna mesta koja se popunjavaju: 

 

1. Radno mesto na poslovima obračuna naknade za posebne tokove otpada, Odsek za sprovođenje ekonomskih  instrumenata  i finansijsko upravljanje , Odeljenje za sprovođenje ekonomskih instrumentata u oblasti zaštite životne sredine, Sektor za finansijsko upravljanje i kontrolu ,  u zvanju savetnik, 1 izvršilac;

 

 

Opis poslova: Priprema  obračun naknade za posebne tokove otpada; učestvuje u pripremi i izradi rešenja obveznicima plaćanja naknade i vodi evidenciju  plaćanja naknade i naplatu naknade koju plaćaju obveznici; priprema obračun kamate za neblagovremeno plaćanje naknade obveznicima; učestvuje u pripremi izveštaja o ostvarenim prihodima od naknade za posebne tokove otpada; priprema akte obveznicima plaćanja naknade o više odnosno pogrešno uplaćenoj naknadi; priprema mišljenja i odgovore na zahtev obveznika plaćanja naknade; sarađuje sa Agencijom za zaštitu životne sredine o podacima za obračun naknada; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu šefa Odseka.

 

Uslovi:  Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

 

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde:

 

2. Radno mesto za analitičke poslove održivog korišćenja zaštićenih područja, Odeljenje za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu, Odsek za zaštićena područja, Sektor za zaštitu prirode u zvanju savetnik , 1 izvršilac;

 

Opis poslova: Učestvuje u izradi analitičko-studijskih materijala i stručnih podloga u vezi utvrđivanja i sprovođenja politike održivog korišćenja zaštićenih područja; sarađuje sa upravljačima zaštićenih područja na pripremi projekata koji se odnose na: čuvanje, održavanje i prezentaciju zaštićenih područja, upravljanje posetiocima, praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja, uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa, regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, projekata uspostavljanja, razvoja i opremanja službi čuvarskog nadzora; kreira i vodi bazu podataka o čuvarskim službama u zaštićenim područjima; analizira finansijske, materijalne i druge uslove za realizaciju projekata i njihovo ugovaranje; pruža pomoć, sarađuje i konsultuje se s upravljačima zaštićenih područja, posebnim organizacijama, nevladinim organizacijama i građanima u vezi pitanja relevantnih za primenu principa održivosti u zaštitićenim područjima i učešće u nadzoru nad primenom propisa; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu šefa Odseka.

 

Uslovi: Stečeno visoko iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde:

 

3. Radno mesto za praćenje ispunjavanja obaveza prema Okvirnoj Konvenciji UN o promeni klime i politika EU u oblasti ublažavanja klimatskih promena

, Odeljenje za klimatske promene i strateško planiranje, Odsek za klimatske promene, Grupa za ublažavanje klimatskih promena. Sektor za međunarodnu saradnju projekte i klimatske promene, u zvanju mlađi savetnik, 1 izvršilac;

 

Opis poslova: Prati politiku i propise EU i Okvirne konvencije UN o promeni klime u oblasti ublažavanja klimatskih promena, priprema izveštaje o politici i propisima EU u oblasti ublažavanja klimatskih promena i učestvuje u realizaciji aktivnosti u cilju njihovog ispunjenja; učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji izveštaja o aktivnostima, merama i zaključcima relevantnih međunarodnih organizacija i agencija; prati realizaciju projekata, strategija, planova i programa u oblasti ublažavanja klimatskih promena; vodi evidenciju i bazu podataka monitoring planova i izveštaja operatera stacionarnih postrojenja i avio operatera i podnetih zahteva i izdatih dozvola za emisije gasova sa efektom staklene bašte operaterima stacionarnih postrojenja; učestvuje u izradi i pripremi akata i drugih dokumenata iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

 

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde:

 

4. Radno mesto za praćenje ispunjavanja obaveza prema Okvirnoj Konvenciji UN o promeni klime i politika EU u oblasti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, u zvanju savetnik, Odeljenje za klimatske promene i strateško planiranje, Odsek za klimatske promene, Grupa za prilagođavanje klimatskim promenama, Sektor za međunarodnu saradnju, projekte i klimatske promene, u zvanju savetnik, 1 izvršilac;

 

           

Opis poslova: Prati politiku i propise EU i Okvirne konvencije UN o promeni klime u oblasti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, priprema izveštaje o politici i propisima EU u oblasti adaptacije na izmenjene klimatske uslove i predlaže aktivnosti u cilju njihovog ispunjenja; Priprema izveštaje o aktivnostima, merama i sa zaključcima relevantnih međunarodnih organizacija i agencija i predlaže aktivnosti u cilju njihovog ispunjenja; planira i ostvaruje saradnju sa Sekretarijatom i drugim telima Okvirne konvencije UN o promeni klime, relevantnim telima i organizacijama EU, kao i sa drugim relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama i koordinira saradnju sa Sekretarijatom i drugim telima Okvirne konvencije UN o promeni klime i pratećih sporazuma, sa relevantnim telima i organizacijama EU, kao i sa drugim relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama; definiše potrebe i koordinira aktivnosti na sprovođenju u oblasti adaptacije u okviru Okvirne konvencije UN o promeni klime i pratećih sporazuma; priprema izveštaje o obavezama u oblasti adaptacije koje proističu iz članstva u Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i pratećih sporazuma i predlaže aktivnosti u cilju njihovog ispunjenja; učestvuje u izradi strateških i drugih relevantnih dokumenata u oblasti adaptacije na izmenjene klimatske uslove i priprema izveštaje o progresu realizacije projekata, strategija, planova i programa u oblasti adaptacije; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine,  kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde:

 

 

5. Radno mesto za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, zaštitu podataka o ličnosti i izradu plana integriteta, Odsek za opšte i pravne poslove, Sekretarijat Ministarstva, u  zvanju: samostalni savetnik, 1 izvršilac

 

            Opis poslova: Vrši obradu zahteva i prema dobijenim podacima od sektora, priprema odgovor podnosiocu; obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju; izrađuje nacrte rešenja kojim se odbija zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, kao i nacrte drugih upravnih akata iz oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja; pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih zakonom; ostvaruje saradnju sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Zaštitnikom građana; izrađuje izveštaje o sprovedenim postupcima u vezi sa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti; obavlja poslove vezane za pripremu i sprovođenje plana integriteta i učestvuje u izradi akata na implementaciji plana integriteta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde:

 

 

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

 

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

 

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta: 

 

 • „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“ - proveravaće se putem  testa (pismeno),
 • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
 • „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se putem simulacije (pisano).

 

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat  poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

 

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

 

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

 1. Posebna funkcionalna kompetencija iz oblasti rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se  putem simulacije pisano.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti  iz nadležnosti  organizacije organa  (Zakon o zaštiti životne sredine) proveravaće se putem simulacije pisano.
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za  određeno radno mesto –  relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta ( Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ) proveravaće se  putem simulacije pisano.

 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija iz oblasti rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se  putem simulacije pisano.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti  iz nadležnosti i organizacije  organa  (Zakon o  zaštiti prirode) proveravaće se putem simulacije pisano.
 3. Posebna funkcionalana kompetencija za  određeno radno mesto za   poznavanje stranog jezika - Engleski  jezik – Nivo A2 - proveravaće se pisanim putem  (putem testa) ili uvidom u sertifikat.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 3:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija iz oblasti rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se  putem simulacije pisano.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za  određeno radno mesto –  relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta ( Zakon o potvrđivanju Okvirne konnvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime, Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza ) proveravaće se  putem simulacije pisano.
 3. Posebna funkcionalana kompetencija za  određeno radno mesto za   poznavanje stranog jezika - Engleski  jezik – Nivo B1 - proveravaće se pisanim putem  (putem testa) ili uvidom u sertifikat.

 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija ( poznavanje propisa EU u kontekstu praćenja usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske Unije) proveravaće se  putem simulacije pisano.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za  određeno radno mesto – propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime, Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza ) proveravaće se  putem simulacije pisano.
 3. Posebna funkcionalana kompetencija za  određeno radno mesto za   poznavanje stranog jezika - Engleski  jezik – Nivo B1 - proveravaće se pisanim putem  (putem testa) ili uvidom u sertifikat.

 

 

Za radno mesto pod rednim brojem 5:

 

 1. Posebna funkcionalna kompetencija iz  oblasti rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije pisano.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti  iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o zaštiti životne sredine ) proveravaće se putem simulacije pisano.
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za  određeno radno mesto –  relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta ( Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ) proveravaće se  putem simulacije pisano.

 

            Napomena za radno mesto 2,3 i 4   u kome je kao Posebna funkcionalna kompetencija  naveden strani jezik – Engleski jezik  : Ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Osim za radna mesta  gde je izričito  naglašeno da se provera vrši putem testa.

            Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

 

            Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih komptencija mogu se naći na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, www.ekologija.gov.rs.

 

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

 

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

 

Intervju sa Konkursnom komisijom za sva izvršilačka radna mesta:

 

Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

 

            IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd  sa naznakom „Za javni konkurs”.

 

            V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Olivera Bakić Zlatković , telefon: 011 3131361, od 9,00 do 13,00 časova.

 

            VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

            VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

            VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva zaštite životne sredine ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, Beograd.

 

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Napomena:

Mole se kandidati da prilikom popunjavanja Obrasca prijave obrate pažnju da su preuzeli ispravan Obrazac prijave koji se odnosi na radno mesto na koje žele da konkurišu odnosno da u gornjem levom uglu Obrasca prijave piše tačan naziv organa i radnog mesta na koje se konkuriše.

Primer pravilno popunjenog Obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima ( https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave''.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (za radno mesto pod rednim brojem 4, 5) Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
            Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 - dr. propis) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

            Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

            Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu. 

 

XI Vrsta radnog odnosa: za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Članom 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

 

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 10. avgusta  2022. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo).

 Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

 

            Napomene:

            Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala ministarka zaštite životne sredine.