JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, 79/2005, 81/2005 - ispr, 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 i 142/22) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/2019 i 67/21), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj. 112-8676/2023 od 27.  septembra  2023. god. Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj. 112-10032/2023 od 30.  oktobra  2023. god., Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH

RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

 

 

            I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

 

            Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

 

            II Radna mesta koja se popunjavaju: 

 

1. Radno mesto republički inspektor - koordinator za praćenje i sprovođenje mera preventivnog delovanja u oblasti zaštite životne sredine, Odsek za praćenje i sprovođenje mera preventivnog delovanja u oblasti zaštite životne sredine, Odeljenje za poverene poslove,   Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini,  u zvanju samostalni savetnik , 1 izvršilac

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti zaštite vazduha, procene uticaja na životnu sredinu, upravljanja otpadom, kontrole kvaliteta otpadnih voda, upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom i drugih oblasti zaštite životne sredine; postupa po predstavkama i izveštava podnosioca o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima i analizira izveštaje o samoproveri i samoproceni nadziranih subjekata; Vrši kontrolu prijava iz delokruga Ministarstva; koordinira aktivnosti koje se odnose na prijavu ekoloških problema; prati evidencije primljenih prijava, obaveštenja i informacija; vodi evidenciju prosleđenih prijava drugim organima; priprema podatke i informacije od značaja za rad inspekcije Gradskih opština, Gradova i Republičkih inspekcija; priprema izveštaja o radu Odseka; izrađuje izveštaj o radu; razmenjuje i prikuplja informacije unutar Odseka i sa drugim unutrašnjim jedinicama u Sektoru, kao i sa drugim nadležnim inspekcijskim službama Gradskih opština i Gradova; prati primenu propisa i stanje iz delokruga rada inspekcije i izrađuje analize i izveštaje; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje 5 godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Evropska br.1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde

 

2. Radno mesto Republički inspektor – koordinator za zaštitu životne sredine, Odsek za zagađenja iz industrije, ambalaže i ambalažnnog otpada, Odeljenje za zagađenja iz industrijskih objekata, ambalažu i ambalažni otpad, Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, u zvanju samostalni savetnik , 1 izvršilac

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti zaštite vazduha, procene uticaja na životnu sredinu, upravljanja otpadom, kontrole kvaliteta otpadnih voda, upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom i drugih oblasti zaštite životne sredine; postupa po predstavkama i izveštava podnosioca o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima i analizira izveštaje o samoproveri i samoproceni nadziranih subjekata; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; prati primenu propisa i stanje iz delokruga rada inspekcije i izrađuje analize i izveštaje; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje  iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Evropska br.1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde

 

3. Radno mesto za poslove javnih nabavki, Odsek za javne nabavke, Sekretarijat Ministarstva,  u zvanju savetnik, 1 izvršilac

Opis poslova: Priprema i kontroliše konkursnu dokumentaciju; sprovodi postupak javnih nabavki radova u svim vrstama postupaka javnih nabavki kao i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; učestvuje u radu komisije za javnu nabavku; priprema oglase o javnoj nabavci; stara se o dostavljanju poziva zainteresovanim licima; vrši pregled i stručnu ocenu ponuda, sačinjava izveštaje o stručnoj oceni ponuda, predlog odluke o dodeli ugovora ili obustavi postupka; sačinjava ugovore o javnim nabavkama; postupa i priprema predlog odluke po zahtevu za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Uprave; obavlja i druge poslove iz delokruga Ministarstva po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde

 

4. Radno mesto za operativne poslove, Odeljenje za javne nabavke, u Sekretarijatu Ministarstva, u zvanju mlađi savetnik,1 izvršilac

Opis poslova: Pruža operativnu podršku u oblasti planiranja, izveštavanja i sprovođenje postupaka svih nabavki; prikuplja podatke potrebne za izradu predloga planova nabavki ministarstva; priprema izveštaj o dodeljenim ugovorima i priprema odgovarajuće informacije iz ove oblasti; priprema podatke za izradu godišnjih i periodičnih izveštaja o realizaciji javnih nabavki; vodi evidenciju o primljenim predmetima; priprema izveštaje koji se dostavljaju Upravi za javne nabavke; učestvuje kao član u radu komisija za javne nabavke i koordinira kod sprovođenja postupaka nabavki na koje se zakon ne primenjuje; obavlja i druge poslove iz delokruga rada Ministarstva po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama ili iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1

Obrazac za prijavu na javni konkurs možete preuzeti ovde

 

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta: 

 • „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“ - proveravaće se putem  testa (pisano),
 • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
 • „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se putem simulacije (pisano).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat  poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

 1. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada  -  Inspekcijski poslovi ( opšti upravni postupak i upravne sporove; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika)  proveravaće se putem simulacije pisano.
 2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto, planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa ( Zakon o upravljanju otpadom) proveravaće se putem simulacije pisano
 3. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto, propisi iz delokruga radnog mesta ( Zakon o opštem upravnom postupku) proveravaće se putem simulacije pisano

 

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

 1. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada  -  Inspekcijski poslovi   ( opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika)  proveravaće se putem simulacije pisano.
 2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto , planska dokumenta,propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa ( Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o zaštiti vazduha)  proveravaće se putem simulacije pisano
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – Vozačka dozvola – „B“ kategorije ( proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole) 

Napomena: kandidati su dužni da  fotokopiju   vozačke dozvole dostave uz prijavni obrazac.

 

Za radno mesto pod rednim brojem 3:

 1. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada  -  Poslovi javnih nabavki ( metodologiju za otvaranje i stručnu ocenu ponuda i donošenje odluke o ishodu postupaka javne nabavke, metodologiju za zaštitu prava u postupku javnih nabavci )  proveravaće se putem simulacije pisano.
 2. Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto , planska dokumenta,propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa ( Zakon o zaštiti životne sredine)  proveravaće se putem simulacije pisano.
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  , propisi iz delokruga radnog mesta  ( Zakon o opštem upravnom postupku ) proveravaće se putem simulacije pisano.
 4.  

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

 1. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada  -  Poslovi javnih nabavki ( metodologiju za  pripremu i izradu plana javnih nabavki, metodologiju za pripremu dokumentacije o nabavci u postupku javnih nabavci )  proveravaće se putem simulacije pisano.
 2. Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada   -  Stručno -operativni poslovi ( metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podatka i tehnike obrade i izrade pregleda podataka)  proveravaće se putem simulacije pisano.
 3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto  , propisi iz delokruga radnog mesta  ( Zakon o opštem upravnom postupku ) proveravaće se putem simulacije pisano.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih komptencija mogu se naći na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, www.ekologija.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

Ponašajne kompetencije za radna mesta (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa Konkursnom komisijom za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

           IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd  sa naznakom „Za javni konkurs”.

            V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Olivera Bakić Zlatković, telefon: 011/ 3131361, od 9:00 do 13:00 časova.

          VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

            VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

         VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva zaštite životne sredine ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, Beograd. Napomena: mole se kandidati da prilikom popunjavanja Obrasca prijave obrate pažnju da su preuzeli ispravan Obrazac prijave koji se odnosi na radno mesto na koje žele da konkurišu odnosno da u gornjem levom uglu Obrasca prijave piše tačan naziv organa i radnog mesta na koje se konkuriše).

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave''.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora .Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
            Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 - dr. propis) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

            Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

            Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu. 

XI Vrsta radnog odnosa: za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Članom 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 25. decembra    2023. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, SIV 3, Novi Beograd, Omladinskih brigada  br. 1.

Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala ministarka zaštite životne sredine.

Ovaj konkurs objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva zaštite životne sredine (www.ekologija.gov.rs) i na oglasnoj tabli Ministarstva zaštite životne sredine, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.