JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SANACIJE I ZATVARANjA NESANITARNIH DEPONIJA U 2023. GODINI

Na osnovu člana 4. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), člana 2. Pravilnika o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18), i člana 90. b. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon), u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS”, broj 138/22), članom 90v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. Zakon), članom 43. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) i Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine ("Službeni glasnik RS", broj 12/22),

 

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje,

 

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SANACIJE I ZATVARANjA NESANITARNIH DEPONIJA U 2023. GODINI

 

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon), Programom upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine ("Službeni glasnik RS", broj 12/22), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.