IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022- 2031.GODINE

Javna rasprava o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji je sprovedena u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije 05 Broj: 353-12071/2021 od 22. decembra 2021. godine u periodu od 23. decembra 2021. godine do 11. januara 2022. godine.

Prema Programu javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadom učesnici u javnoj raspravi su državni organi i javne službe, stručna javnost kao i drugi zainteresovani učesnici.

Javnu raspravu o Predlogu programa prema sprovelo je Ministartsvo zaštite životne sredine.

Tekst Predloga programa postavljen je na internet stranici Ministarstva, na portalu E-Uprave a obaveštenje o tome i preko instagram profila Ministarstva životne sredine.

U toku javne rasprave održana je video konferencija 30. decembra 2021. godine, gde je učestvovalo više od 50 učesnika.

Primedbe, predlozi, sugestije dostavljeni su Ministarstvu na elektronsku adresu sekretarijat@ekologija.gov.rs i poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom „ Za javnu raspravu o Predlogu programa upravljanja otpadom u republici Srbiji za period 2022-2031, godine“

Dobijene primedbe, predlozi i sugestije su sagledani i razmotrena je njihova mogućnost integrisanja u tekst Predloga programa koje su sistematizovane u daljem tekstu i koje možete pogledati ovde.