STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 22. septembra 2022. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  u sali protokola na prvom spratu, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Pravo na polaganje stručnog ispita za ribara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 15. septembra 2022. godine na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
(prijava za polaganje stručnog ispita za ribara)
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

  1. prijava (uredno i čitko navesti: vrstu stručnog ispita za koji se kandidat prijavljuje; ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj kandidata; prebivalište i adresu stanovanja; broj kontakt telefona);
  2. fotokopija lične karte, odnosno izvod iz električnog čitača biometrijske lične karte;
  3. dokaz o uplati republičke administrativne takse. Broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013. Iznos uplate za polaganje stručnog ispita za ribara je 1.340,00 dinara.

Stručni ispit se polaže pisano.

Prijava za polaganje stručnog ispita važi 6 meseci od dana prijavljivanja. Ukoliko se kandidat ne pojavi na ispitu u propisanom roku, dužan je da podnese novu prijavu za polaganje stručnog ispita sa gore propisanom dokumentacijom i novom uplatom republičke administrativne takse.

Kandidati koji ne polože ispit, za sledeći termin polaganja moraju dostaviti prijavu (sa navedenim podacima i naznakom da ponovo polažu ispit), kao i dokaz o novoj uplati republičke administrativne takse na isti broj žiro računa (potrebno je proveriti iznos uplate).

Dodatne informacije o ispitu se mogu dobiti na telefon 011/31 22 893.

Materijal za polaganje stručnog ispita za ribara se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

Polaganje stručnog ispita će biti organizovano u skladu sa Instrukcijama o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja Vlade Republike Srbije uz potpunu primenu propisanih mera prevencije prilikom službenih susreta, i to:

1. obavezno izbegavati rukovanje i druge oblike neposrednog kontakta prilikom službenih susreta;

2. obavezno nošenje zaštitnih maski svih učesnika susreta;

3. obavezno ograničiti broj prisutnih osoba na grupnim službenim sastancima na taj način da se obezbedi fizička distanca između učesnika;

4. za sastanke obavezno koristiti veće prostorije kako bi se između učesnika omogućila fizička distanca od dva metra;

5. pre početka i nakon sastanka obavezno provetriti i dezinfikovati prostoriju (radne površine, kvake, korišćenu aparaturu itd.);

6. ograničiti vreme trajanja sastanaka.

Sa ciljem efikasnog sprovođenja propisanih mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 kandidati za polaganje ispita će biti podeljeni u više grupa, u zavisnosti od broja prisutnih kandidata i kapaciteta prostorije u kojoj se održava polaganje ispita.

Obavezno je nošenje zaštitnih maski za sve kandidate na ispitu.