STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

Stručni ispit za ribara će se održati 5. marta 2024. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3,  u Zelenoj sali na sedmom spratu, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Pravo na polaganje stručnog ispita za ribara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 27. februara 2024. godine na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
(prijava za polaganje stručnog ispita za ribara)
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Kandidati čije prijave stignu posle navedenog datuma polagaće ispit u terminu, koji će naknadno biti određen.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:

  1. prijava (uredno i čitko navesti: vrstu stručnog ispita za koji se kandidat prijavljuje; ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj kandidata; prebivalište i adresu stanovanja; broj kontakt telefona);
  2. fotokopija lične karte, odnosno izvod iz električnog čitača biometrijske lične karte;
  3. dokaz o uplati republičke administrativne takse. Broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013. Iznos uplate za polaganje stručnog ispita za ribara je 1.540,00 dinara.

Stručni ispit se polaže pisano.

Prijava za polaganje stručnog ispita važi 6 meseci od dana prijavljivanja. Ukoliko se kandidat ne pojavi na ispitu u propisanom roku, dužan je da podnese novu prijavu za polaganje stručnog ispita sa gore propisanom dokumentacijom i novom uplatom republičke administrativne takse.

Kandidati koji ne polože ispit, za sledeći termin polaganja moraju dostaviti prijavu (sa navedenim podacima i naznakom da ponovo polažu ispit), kao i dokaz o novoj uplati republičke administrativne takse na isti broj žiro računa (potrebno je proveriti iznos uplate).

Dodatne informacije o ispitu se mogu dobiti na telefon 011/31 22 893.

Materijal za polaganje stručnog ispita za ribara se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva.