INFORMACIJA O ROKU ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK U 2023. GODINI

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u februarskom ispitnom roku biće organizovano u narednom periodu. Prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju se od 20.1.2023. godine do 27.1.2023. godine.

U skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja („Službeni glasnik RS”, broj 117/14), pravo na polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja imaju lica starija od 18 godina, koja su zaposlena kod upravljača zaštićenog područja, na radnom mestu čuvara zaštićenog područja, sa najmanje srednjom sručnom spremom i koja uredno podnesu propisanu dokumentaciju za polaganje ispita.

Prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi upravljač kod koga je kandidat/čuvar zaposlen (obrazac u prilogu).

Prijava treba da sadrži sledeće podatke:

  1. ime i prezime kandidata;
  2. jedinstveni matični broj kandidata;
  3. prebivalište, odnosno boravište kandidata;
  4. naziv upravljača kod koga je kandidat zaposlen;
  5. naziv zaštićenog područja u kome čuvar vrši službu;
  6. naziv radnog mesta i podatke o radnom iskustvu kandidata.

Uz prijavu se prilažu sledeća dokumenta:

  1. diploma o stečenom najmanje srednjem obrazovanju (overena fotokopija);
  2. fotokopija lične karte ili izvod iz elektronskog čitača biometrijske lične karte;
  3. dokaz o zaposlenju kod upravljača;
  4. dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016. Iznos uplate takse za polaganje ispita za čuvara zaštićenog područja je 330 dinara.

Prijave za polaganje stručnog ispita za februarski ispitni rok dostavljaju se od 20.1.2023. godine do 27.1.2023. godine, i to prvo:

U ELEKTRONSKOJ FORMI (popunjene, potpisane i pečatirane prijave sa kompletnom dokumentacijom skenirati - skenirati i originalni pečat overene fotokopije diplome, i poslati elektronskim putem), na sledeću e-mail adresu:

ispitcuvarizp@eko.gov.rs

I POŠTOM, na sledeću adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine

Sektor za zaštitu prirode / Odsek za zaštićena područja

Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

O tačnom terminu i rasporedu kandidata za polaganje ispita, Ministarstvo će naknadno, elektronskom poštom, obavestiti upravljače zaštićenih područja koji su za svoje kandidate podneli kompletnu dokumentaciju i prijavu za polaganje ispita.

Stručni ispit se polaže odvojeno za opšti i posebni deo. Opšti deo stručnog ispita polaže se pismeno, u obliku testa. Posebni deo stručnog ispita polaže se usmeno pred članovima Komisije. Opšti i posebni deo stručnog ispita polažu se istog dana.

Obrazac prijave za ispit možete preuzeti OVDE.