Postupci za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova

Postupci za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova

I – Postupak za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini. Bliže uslove koje treba da ispune pravna lica propisuje Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini („Službeni glasnik RS” br. 104/09).

Uz zahtev za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini, potrebno je priložiti:

  1. Svu dokumentaciju definisanu Pravilnikom (član 3.);
  2. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 77.490,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016

Navedenu dokumentaciju pravna lica dostavljaju na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

 


II – Postupak za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini. Bliže uslove koje treba da ispune pravna lica propisuje Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode sistematskog ispitivanja u životnoj sredini („Službeni glasnik RS” br. 104/09).

Uz zahtev za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, potrebno je priložiti:

  1. Svu dokumentaciju definisanu Pravilnikom (član 3.);
  2. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 123.940,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016

Navedenu dokumentaciju pravna lica dostavljaju na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd