Postupak za dobijanje rešenja – korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa

Postupak za dobijanje rešenja – korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje rešenje na osnovu kojeg privredno društvo, preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik može koristiti izvor nejonizujućih zračenja od posebnog interesa. Bliže uslove koje treba da ispuni korisnik izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, propisuje Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS” br. 36/09).

 Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za dobijanje rešenja za korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, potrebno je priložiti:

  1. Popunjen obrazac zahteva za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa.
  2. Obrazac zahteva;
  3. Svu dokumentaciju definisanu Zakonom (član 6.);
  4. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 30.980,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016;
    (Prema tarifnom broju 200. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003-ispr, 61/05, 101/05–dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12 93/12, 47/, 65/13–dr.zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, , 38/19, 86/2019, 90/2019 – ispr. i 98/20-usklađeni din.izn.);
  5. Rešenje o određivanju lica odgovornog za primenu zaštite od nejonizujućih zračenja.

Navedenu dokumentaciju pravna lica dostavljaju na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini
Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd