Dozvole za sakupljanje u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Dozvole za sakupljanje u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Dozvole za sakupljanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe

Uslovi za podnosioce zahteva

1.    Latinski naziv strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
2.    Količina sakupljene vrste
3.    Period sakupljanja
4.    Lokaliteti sakupljanja
5.    Naziv projekta koji se realizuje
6.    Ime rukovodioca projekta

Adresa

 Ministarstvo zaštite životne sredine
 Omladinskih brigada 1, Novi Beograd 11070

Dozvole i obrasci

 na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine

Pravni osnov

član 78. Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr.zakon), član 4. stav 2. Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16).


Obrazac

Dozvole za sakupljanje u naučnoistraživačke i edukativne svrhe