Dozvole za izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

Dozvole za izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), član 94

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, br. 99/09 i 6/14), čl. 8. i 9.

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16), član 4. stav 2

Prijave se podnose:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu

Elektronskim putem ne može


Uslovi za podnosioce zahteva za izdavanje dozvola za izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva :

– Uplata administrativne takse po tarifnom broju 189:

 • ž.r.:840-742221843-57,
 • svrha: administrativna taksa,
 • primalac:Budžet Republike Srbije,
 • iznos: 3.540,00 din.,
 • poziv na broj: 97 50-016;
 • Izvod iz APR (kada se prvi put podnosi zahtev u toku tekuće godine);
 • Popunjen, potpisan i overen obrazac za dobijanje dozvole za izvoz;

Dokumenti/dokaz o poreklu robe:

 1. kopija dozvole sakupljanje (ukoliko se dozvola dobija na osnovu dozvole za sakupljanje),
 2. ukoliko su vrste otkupljene, dostaviti kopiju sakupljačke dozvole pravnog lica ili preduzetnika od koga je izvršen otkup,
 3. kopija računa od koga su otkupnjene vrste,
 4. JCI (ukoliko je roba poreklom iz uvoza),
 5. ukoliko datum dozvola za sakupljanje ili JCI uvoza nisu iz tekuće godine neophodan je i zapisnik inspekcijskog pregleda iz tekuće godine).

Obrazac