OBAVEŠTENjE o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

OBAVEŠTENjE o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

OBAVEŠTENjE

o izrađenom nacrtu integrisane dozvole

Obaveštavamo vas da je u Ministarstvu zaštite životne sredine izrađen nacrt integrisane dozvole za Operatera "FCC EKO" doo Beograd, 28.juna br.5, Beograd, broj zahteva: 353-01-03429/2021-03 za rad postrojenja Regionalna sanitarno-komunalna deponija „Vrbak“ Lapovo, prva, druga i treća faza i obavljanje aktivnosti odlaganja neopasnog otpada, na lokaciji katastarske parcele br. 666 KO Lapovo.

Uvid u izrađeni nacrt može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje na izrađeni nacrt možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, u skladu sa članom 12. stav 6. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 25/15 i 109/21).